16 February, 2024

Як відбувається реєстрація патенту?

Інсайти
8 хвилин

Інтелектуальна власність являє собою ключовий актив у сучасному бізнесі та науці, граючи важливу роль у захисті та комерціалізації новаторських розробок. Реєстрація патенту – це невід’ємний процес для юридичного захисту винаходів, що забезпечує їх творцям виняткові права на використання та розпорядження своїми роботами. В Україні, як і в багатьох інших країнах, існує чітко визначений порядок видачі патентів, починаючи від підготовки документів для патенту до отримання офіційного документа, що підтверджує права на інтелектуальну власність.

Основні етапи реєстрації патенту та необхідні документи

Як оформити заявку на патент та запатентувати корисну модель?

Процес реєстрації патенту є послідовністю кроків, спрямованих на отримання офіційного захисту інтелектуальної власності для винаходу або корисної моделі. Цей процес включає кілька ключових етапів:

 1. Підготовка та подання заявки: першим кроком є ​​підготовка заявки на патент, яка повинна включати повний опис винаходу або корисної моделі, а також вказівки на його новизну, промислову та винахідницький рівень. Заявка подається до національного патентного відомства або через міжнародні системи, такі як PCT (Договір про патентну кооперацію), якщо метою є отримання захисту в кількох країнах.
 2. Формальна експертиза: після подання заявки патентне відомство проводить формальну перевірку на відповідність вимогам до оформлення та наявності всіх необхідних документів. У разі виявлення недоліків заявнику надається можливість їх усунути.
 3. Пошук та експертиза по суті: наступним етапом є проведення пошуку за існуючими технічними рішеннями для визначення новизни та винахідницького рівня запропонованого винаходу. На основі результатів пошуку експерти патентного відомства проводять експертизу по суті, щоб переконатися відповідно до винаходу критеріям патентоспроможності.
 4. Ухвалення рішення про надання патенту: після позитивного завершення всіх перевірок патентне відомство приймає рішення про надання патенту. У разі задоволення заявки заявнику видається патентний документ, що підтверджує виняткові права на винахід чи корисну модель.
 5. Публікація та набрання чинності патентом: після видачі патенту інформація про нього публікується в офіційному бюлетені, і з цього моменту патент набирає чинності. З моменту публікації починає текти термін дії патенту, який зазвичай становить 20 років для винаходів і 10 років для корисних моделей, з можливістю продовження в деяких випадках.

Кожен етап процесу реєстрації патенту потребує уважного підходу та відповідності певним вимогам. Протягом всього процесу можуть виникати різні юридичні та технічні питання, вирішення яких полегшується за наявності професійної юридичної підтримки.

При патентуванні корисної моделі слід зважати на специфіку даного типу об’єкта інтелектуальної власності. Основна відмінність корисної моделі від винаходу полягає у нижчих вимогах до рівня новизни, що робить процес отримання патенту доступнішим і швидшим.

Критерії патентоспроможності винаходу та корисної моделі охоплюють кілька ключових аспектів, кожен з яких необхідно врахувати при подачі заявки:

 • Новизна: ваш винахід чи корисна модель повинні бути новими та не відомими з поточного рівня техніки.
 • Промислова застосовність: повинна бути можливість використовувати винахід або модель у промисловості чи іншій сфері.
 • Винахідницький рівень: винахід має явно відрізнятися від усього, що відомо досі, демонструючи винахідницький крок. Цей критерій в Україні не стосується корисної моделі.

Доказ відповідності вашого винаходу або корисної моделі цим критеріям є критично важливим для уникнення відмови у наданні правової охорони.

Отримання свідоцтва на корисну модель або патент на винахід являє собою завершальний етап у процесі патентування, який засвідчує ваше виключне право на винахід або модель. Цей документ:

 • Видається після детального розгляду та перевірки поданих матеріалів.
 • Служить юридичною основою захисту вашої інтелектуальної власності.

Таким чином, отримання свідчення не лише підтверджує значущість вашої праці,  але й забезпечує надійний захист ваших прав.

Документація для отримання патенту

Для подання заявки на патент необхідно зібрати такі документи:

 1. Заява про надання патенту, в якій зазначається інформація про заявника та автора.
 2. Опис винаходу з повними технічними деталями.
 3. Формула винаходу, що відображає суть запропонованого технічного рішення.
 4. Креслення та схеми (при необхідності).
 5. Підтвердження сплати державного мита.

Юридична консультація

Юридична консультація Polikarpov Law Firm охоплюють широкий спектр підтримки, починаючи від базового консультування з питань патентного права до складних процедур ліцензування та судових розглядів.

Ці послуги включають:

 • Проведення патентних досліджень та аналізу для оцінки перспектив реєстрації нових винаходів.
 • Допомога у підготовці та подачі патентних заявок.
 • Поради щодо стратегії захисту та комерціалізації патентів.
 • Підтримка у питаннях оновлення та підтримки патентів у силі.
 • Подання інтересів власника патенту у разі юридичних спорів.

Українська правова компанія Polikarpov Law Firm – надійна фірма, що спеціалізується на інтелектуальній власності, ключовим фактором для якої успішне управління та захист патентних прав своїх клієнтів.

Юридична підтримка не лише допомагає у вирішенні поточних завдань із захисту інтелектуальної власності, а й відіграє профілактичну роль, запобігаючи потенційним порушенням та конфліктам. Професійні юристи та патентні повірені мають необхідні знання та досвід для розробки ефективних стратегій захисту та комерціалізації винаходів, що в кінцевому підсумку сприяє збільшенню доходів та зміцненню ринкових позицій власників патентів.

Висновки

Процес реєстрації патенту в Україні, як і в будь-якій іншій країні, вимагає ретельної підготовки та розуміння специфіки патентного права. Після отримання патенту починається не менш важливий етап його управління та захисту, у якому критичну роль відіграють консультаційні послуги та підтримка юридичних компаній. Власники патентів мають бути готовими до активних дій для захисту своїх прав та комерціалізації своїх винаходів, що значною мірою полегшується за наявності кваліфікованої юридичної підтримки.

У результаті успішна реєстрація та ефективне використання патенту можуть стати ключем до комерційного успіху та сталого розвитку бізнесу або наукових досліджень.

Таким чином, важливість оформлення та захисту патенту не може бути переоцінена, як і необхідність кваліфікованої юридичної допомоги у цих процесах.

Які кроки необхідно зробити для початку процесу реєстрації патенту на винахід?

Перш за все необхідно підготувати опису винаходу.

Опис має містити детальну інформацію про ваш винахід, включаючи його призначення, спосіб використання, технічний результат, якого можна досягти, та деталізовані характеристики.

Опис має бути зрозумілим та достатньо інформативним, щоб фахівець у відповідній галузі міг реалізувати винахід на практиці.

Важливим також є проведення патентного дослідження (пошуку). Це дослідження допомагає переконатися, що ваш винахід є новим і не порушує права існуючих патентів. Його можна проводити самостійно, користуючись відкритими базами реєстраційних органів, або замовити відповідний пошук.

Винахід повинен відрізнятися від усього, що створене раніше або містити відомі елементи, які у заявленому винаході дають невідомий раніше результат.

Перевірка винахідницького рівня включає:

 • виявлення найбільш близького аналога;
 • визначення ознак, що відрізняють заявлений винахід від найбільш близького аналога;
 • виявлення з рівня техніки рішень, які мають ознаки, що збігаються з усіма відмітними ознаками нового винаходу.

Якщо такі перевірки показали, що ваш винахід є новим і відповідає умовам охороноздатності, то можна починати формування заявки на винахід. Заявка на винахід подається до національного реєстраційного органу. Подача можлива, як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про державну реєстрацію винаходу;
 • опис винаходу;
 • формулу винаходу;
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.

Окрім цього, необхідно сплатити збір за подачу відповідної заявки.

Які вимоги до винаходу існують під час подання заявки на патент?

Правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до реєстраційного органу або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі) (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п’ятій цієї статті, до уваги не береться. Такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Особа, яка бажає зареєструвати винахід  і має на це право, подає до реєстраційного органу заявку.

Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про державну реєстрацію винаходу;
 • опис винаходу;
 • формулу винаходу;
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.

Які основні етапи експертизи заявки на патент?

Експертиза заявки складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи.

Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені до державної таємниці.

Протягом формальної експертизи проводиться перевірка на дотримання правильності оформлення заявки та всіх документів, а також наявності всіх необхідних матеріалів.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності.

Кваліфікаційна експертиза проводиться після одержання реєстраційним органом відповідної заяви будь-якої особи та сплати збору за її проведення.

Заявник може подати зазначену заяву та сплатити збір за проведення кваліфікаційної експертизи протягом трьох років від дати подання заявки, а інша особа – після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому інша особа не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Їй надсилається лише затверджений реєстраційним органом висновок експертизи за заявкою.

Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то реєстраційний орган надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків.

Якщо реєстраційний орган виносить позитивне рішення про реєстрацію, то заявник сплачує державне мито та збір, і йому видається патент.

Скільки часу може зайняти весь процес реєстрації?

Загальна тривалість реєстрації залежить від конкретної ситуації. Проте середні строки реєстрації: 1,5 – 2 роки.

Які додаткові дії можуть знадобитися в разі заперечень або відмови у видачі патенту?

Якщо за результатом кваліфікаційної експертизи  заявки встановлено,  що  винахід або група винаходів не відповідає умовам патентоздатності,  то заявнику надсилається попереднє рішення  про відмову у видачі патенту на винахід.

Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то реєстраційний орган надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків.

Окрім цього, реєстраційний орган може направити запит на надання додаткової інформації щодо такого винаходу.

Відповідь заявника надається у строк та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Заявник у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід має право внести зміни до формули винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, за умови встановлення відповідності заявленої формули винаходу умовам патентоздатності.

Якщо  з   урахуванням  змін  і  додаткових матеріалів, наданих  заявником  у  відповідь на попереднє рішення про відмову, зроблено  остаточний  висновок  про  невідповідність винаходу (або групи  винаходів) хоча б одній з умов патентоздатності або надання правової охорони, то реєстраційний орган приймає рішення про відмову у видачі  патенту.  В  остаточному висновку наводяться відповідні обґрунтування.

Ресурси
 1. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року. Посилання.
 2. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Посилання.
Оцінка

0 / 5. 0

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Як розірвати ліцензійний договір, щоб не потрапити в халепу
Anton Polikarpov | 4 April, 2024
Як розірвати ліцензійний договір, щоб не потрапити в халепу
Новини
5 хвилин

Про наслідки використання захищених авторським правом творів після розірвання ліцензійного договору. Чи можете ви уявити, що фотографування птахів може принести вам понад 1 мільйон доларів? Не уявляла цього й американська компанія Bird B Gone, яка є виробником професійних засобів для боротьби з птахами. Вона замовила рекламні матеріали із зображенням голуба. Виконавцем для такої роботи було […]

Знайомимось ближче із новим функціоналом Апеляційної Палати
Anastasiia Shevchuk | 18 March, 2024
Знайомимось ближче із новим функціоналом Апеляційної Палати
Інсайти
5 хвилин

9 лютого 2024 року набрав чинності новий Регламент Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (далі – ІР-офіс). IP-спільнота перебуває в очікуванні відновлення роботи Апеляційної палати, адже тепер, окрім традиційних та звичних повноважень щодо розгляду заперечень проти рішень щодо набуття прав інтелектуальної власності та заяв про визнання торговельних марок добре відомими, Апеляційна палата […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.