16 February, 2024

Що необхідно для реєстрації патенту?

Інсайти
8 хвилин

Для отримання патенту необхідно знати не лише основні принципи й вимоги до патентуваного об’єкта, а й розуміти, як правильно оформити патент на винахід. Патентний захист відіграє ключову роль у сучасному світі інновацій і технологій, забезпечуючи авторів винятковими правами на їхні винаходи. Від правильності подання заявки та відповідності документів встановленим нормам залежить не тільки успіх в отриманні патенту, а й подальший його захист. У цьому огляді ми розглянемо основні кроки та вимоги до документів, критерії патентоспроможності та роль юридичної підтримки в процесі реєстрації патенту.

Основні етапи реєстрації патенту

Як оформити заявку на патент і запатентувати корисну модель

Для успішної реєстрації патенту важливо розуміти процес подання та вимоги до заявки. Запатентувати корисну модель та оформити заявку на патент на винахід можна за умови дотримання таких кроків:

 1. Визначення патентоспроможності: перед поданням необхідно переконатися, що ваш винахід відповідає критеріям новизни, рівня винаходу та промислової придатності.
 2. Підготовка необхідних документів: для оформлення заявки на винахід потрібно підготувати опис винаходу, анотацію, креслення (за необхідності) та формулу винаходу.
 3. Подання заявки: правила подання заявки на винахід передбачають подання до відповідного патентного органу за місцем реєстрації. Важливо точно дотримуватися формату і вимог, щоб уникнути відмови.

Документація та критерії для отримання патенту

Для отримання патенту вкрай важливо правильно підготувати і подати всі необхідні документи. Для отримання патенту які документи потрібні залежить від конкретного патентного органу, але стандартний пакет включає:

 • Заява на патент.
 • Опис винаходу.
 • Формула винаходу.
 • Креслення і схеми (за наявності).

Свідоцтво на корисну модель, якщо реєстрація стосується корисної моделі.

Процедура отримання патенту на корисну модель також вимагає доказу унікальності й новизни винаходу, підкріпленого відповідними документами й дослідженнями.

Критерії патентоспроможності та строки дії

Які критерії патентоспроможності корисної моделі? Основні критерії включають новизну і промислову придатність. Винахід же також не повинен бути очевидним для фахівця в цій галузі.

Термін дії патенту на корисну модель зазвичай становить від 10 до 15 років, залежно від країни реєстрації, вимагаючи подальшого продовження для підтримки прав.

Юридична підтримка та процедурні аспекти

Важливість юридичної допомоги в процесі реєстрації

Отримання патенту – це складний юридичний процес, який вимагає не тільки точного дотримання всіх вимог і процедур, а й глибокого розуміння законодавства в галузі інтелектуальної власності. У цьому контексті консультація юриста може виявитися неоціненною допомогою.

Допомога юриста може включати:

 • Попередню перевірку патентоспроможності винаходу.
 • Підготовку та подання заявки, включно з усіма необхідними документами.
 • Представлення інтересів заявника в патентному відомстві.
 • Поради щодо захисту патентних прав та дій у разі порушень.

Хороші юристи спеціалізуються на різноманітних аспектах інтелектуальної власності та можуть значно спростити процес реєстрації, мінімізувати ризики відмови й захистити ваші права на винахід.

Процес реєстрації та строки дії патентів в Україні

Процес реєстрації патенту в Україні охоплює кілька ключових етапів, починаючи від подачі заявки і закінчуючи отриманням свідоцтва на корисну модель або патенту на винахід. Для того щоб зареєструвати патент, необхідно:

 1. Подати заявку в Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій.
 2. Пройти формальну перевірку на відповідність вимогам подачі.
 3. Очікувати публікацію заявки і провести експертизу по суті.
 4. У разі позитивного рішення – сплатити передбачені збори за видачу патенту та його публікацію.

Строк дії патенту на корисну модель в Україні становить 10 років з можливістю продовження. Важливо зазначити, що підтримання чинності патенту вимагає регулярної сплати державного мита.

Отримання патенту – це захист ваших інновацій і праці. У процесі реєстрації важливо не тільки точно дотримуватися всіх процедурних вимог, а й розуміти значення юридичного захисту ваших прав. Реєстрація патенту в Україні – це ваш крок до офіційного визнання та захисту вашої інтелектуальної праці.

Висновки

Процес реєстрації патенту є ключовим кроком на шляху захисту інтелектуальної власності та комерціалізації винаходів. Від того, як оформити патент на винахід, залежить не тільки юридичний захист інновацій, а й потенціал їхнього перетворення на успішні комерційні продукти. Для отримання патенту необхідно не просто дотримуватися формальних вимог, а й глибоко розуміти процес, починаючи з подання заявки і закінчуючи управлінням патентним портфелем.

Допомога кваліфікованих юристів може стати вирішальним фактором в успішній реєстрації патенту, забезпеченні його дії та захисті в разі порушень. В Україні процес реєстрації вимагає особливої уваги до деталей і знання місцевого законодавства, що робить співпрацю з професіоналами особливо цінною.

Зрештою, реєстрація патенту – це вкладення в майбутнє ваших інновацій та бізнесу. Вона не тільки захищає ваш винахід від неправомірного використання, а й відкриває нові можливості для зростання і розвитку. Правильний підхід до патентування корисних моделей і винаходів є запорукою успішного комерційного використання та довгострокового захисту інтелектуальної власності.

Які документи та інформацію потрібно надати при поданні заявки на реєстрацію патенту?

Заявка повинна містити:

 • заяву про видачу патенту України на винахід
 • опис винаходу (корисної моделі)
 • формулу винаходу (корисної моделі)
 • креслення (якщо на них є посилання в описі)
 • реферат.

Заявку складають українською мовою. У заявці вказують ПІБ та адресу реєстрації для фізичних осіб, та повне найменування, адресу місцезнаходження та код ЄРДПОУ для юридичних осіб.

Якщо опис і  формулу  винаходу викладено іншою  мовою,  то реєстраційному органу необхідно надати їх переклад.

Матеріали заявки не повинні містити висловів,  креслень, малюнків,  фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать публічному  порядку,  принципам  гуманності  і моралі, зневажливих висловлювань  стосовно винаходів (корисних моделей) та результатів діяльності  інших  осіб,  а  також  відомостей  і  матеріалів, які вочевидь   не   стосуються  або  не  є  необхідними  для  визнання документів  заявки такими, що відповідають вимогам законодавства. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до опису  використовують,  як  правило,  стандартизовані  терміни   і скорочення,  а  за  їх  відсутності – загальновживані в науковій і технічній літературі.

При використанні    термінів    і    позначень,   що   не   є загальновживаними,  необхідно пояснити  їх  значення  при  першому вживанні в тексті. Усі умовні позначення слід розшифровувати.

Які основні критерії та вимоги до винаходу існують для успішної реєстрації патенту?

Правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Об’єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).

Правова охорона не поширюється на такі об’єкти:

 • сорти рослин і породи тварин;
 • біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;
 • компонування напівпровідникових виробів;
 • результати художнього конструювання;
 • хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини.
 • процеси клонування людини;
 • процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
 • використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 • процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;
 • людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена.
 • продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
 • продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до реєстраційного органу або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі) (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п’ятій цієї статті, до уваги не береться. Такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Який процес експертизи заявки на патент?

Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені до державної таємниці.

Протягом формальної експертизи проводиться перевірка на дотримання правильності оформлення заявки та всіх документів, а також наявності всіх необхідних матеріалів.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності.

Зокрема, перевірка винахідницького рівня включає:

 • виявлення найбільш близького аналога;
 • визначення ознак, що відрізняють заявлений винахід від найбільш близького аналога;
 • виявлення з рівня техніки рішень (тобто не тільки аналогів), які мають ознаки, що збігаються з усіма відмітними ознаками нового винаходу.

Кваліфікаційна експертиза проводиться після одержання реєстраційним органом відповідної заяви будь-якої особи та сплати збору за її проведення.

Заявник може подати зазначену заяву та сплатити збір за проведення кваліфікаційної експертизи протягом трьох років від дати подання заявки, а інша особа – після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому інша особа не бере участі у

вирішенні питань щодо заявки. Їй надсилається лише затверджений реєстраційним органом висновок експертизи за заявкою.

Під   час   проведення   кваліфікаційної    експертизи реєстраційний орган має   право  надсилати  заявнику  запити  про  надання додаткових матеріалів,  без яких проведення експертизи,  включаючи підготовку    висновку    щодо   відповідності   винаходу   умовам патентоздатності та прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі  патенту,  неможливе.  Запит може бути направлений заявнику окремо або разом з попереднім рішенням про відмову.

Які кроки робляться для перевірки новизни та інноваційності винаходу?

Під час проведення кваліфікаційної експертизи проводиться патентний пошук для визначення рівня техніки.

Якщо  заявником  надано  звіт  про  пошук,  здійснений компетентним  Міжнародним  пошуковим органом, то проводиться пошук тільки  тих  відомостей,  які  не  могли бути виявлені Міжнародним пошуковим органом.

Патентний пошук проводиться на основі формули винаходу з  урахуванням  опису  та  креслень  (якщо  такі  є),  а  також  з урахуванням  можливих  допустимих змін формули винаходу.

При  перевірці  заявленого  винаходу  умовам патентоздатності встановлюється    відповідність    винаходу   умовам   промислової придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони.

Винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Рівень    техніки    включає    всі   відомості,   що   стали загальнодоступними   в   світі   до   дати   подання   заявки   до

Державної служби,   або,  якщо  заявлено  пріоритет,  до  дати  її пріоритету.

При  визначенні  рівня  техніки загальнодоступними вважаються відомості,  що  містяться  в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

При  перевірці  новизни  до рівня техніки включають також  зміст  будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі  міжнародної  заявки,  у  якій  зазначена  Україна)  у  тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку

Зміст  заявки  в  тій  редакції, у якій цю заявку було подано спочатку,  визначається змістом документів заявки. Перевірку  новизни  здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

Об’єкти,  що  стали  відомими до дати подання заявки (або,  якщо  заявлено  пріоритет,  до  дати  її  пріоритету),  для визначення  новизни  повинні враховуватися лише окремо. Відомості про  об’єкт  можуть  бути  наведені  як  в  одному, так і в різних джерелах інформації.

Якщо  заявлений  винахід відноситься до застосування продукту  чи  способу  за  новим  призначенням,  то він визнається таким,  що  не  відповідає  умові  новизни,  якщо виявлено джерело інформації,  з  якого  відомо застосування того самого продукту чи способу за вказаним у заявці призначенням.

Винахід  має винахідницький рівень, якщо для фахівця він  не  є  очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки  з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів  або  їх  частин  (так званим збірним прототипом), коли можливість  об’єднання  документів  або  їх  частин  очевидна  для фахівця.

При   перевірці   винахідницького   рівня  зміст  поданих  до Реєстраційного органу заявок  ураховують  з дати публікації відомостей про них у бюлетені.

При  перевірці   винахідницького  рівня встановлюють відомість  з  рівня  техніки  впливу  сукупності  ознак заявленого винаходу    на   досягнення   зазначеного   заявником   технічного результату.   Якщо  така  відомість  не  встановлена,  то  винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Ресурси
 1. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року. Посилання.
 2. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Посилання.
Оцінка

0 / 5. 0

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Як розірвати ліцензійний договір, щоб не потрапити в халепу
Anton Polikarpov | 4 April, 2024
Як розірвати ліцензійний договір, щоб не потрапити в халепу
Новини
5 хвилин

Про наслідки використання захищених авторським правом творів після розірвання ліцензійного договору. Чи можете ви уявити, що фотографування птахів може принести вам понад 1 мільйон доларів? Не уявляла цього й американська компанія Bird B Gone, яка є виробником професійних засобів для боротьби з птахами. Вона замовила рекламні матеріали із зображенням голуба. Виконавцем для такої роботи було […]

Знайомимось ближче із новим функціоналом Апеляційної Палати
Anastasiia Shevchuk | 18 March, 2024
Знайомимось ближче із новим функціоналом Апеляційної Палати
Інсайти
5 хвилин

9 лютого 2024 року набрав чинності новий Регламент Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (далі – ІР-офіс). IP-спільнота перебуває в очікуванні відновлення роботи Апеляційної палати, адже тепер, окрім традиційних та звичних повноважень щодо розгляду заперечень проти рішень щодо набуття прав інтелектуальної власності та заяв про визнання торговельних марок добре відомими, Апеляційна палата […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.